Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Dla Pracodawcy

  • Poszukujesz stażysty?

  • Masz Kandydata dla którego chcesz zorganizować staż?

  • Zgłoś się do nas! Pokrywamy koszty 6 – miesięcznego stażu


Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu Aktywni od zaraz ! realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o numerze: RPPK.07.01.00-18-0110/18, Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon oraz Centrum Promocji Biznesu zwraca się do Państwa z propozycją współpracy w zakresie organizacji miejsc odbywania stażu dla Uczestników Projektu.

Staż odbywać się będzie na postawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon a Pracodawcą, zawarcie umowy poprzedzone jest złożeniem wniosku o zorganizowanie stażu do Biura Projektu.

Ze środków Projektu pokrywamy koszty wynagrodzenia dla Stażysty (stypendium stażowe), koszty badań lekarskich oraz koszty niezbędnego ubezpieczenia.

Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją stażu zawodowego!

Pragniemy zaznaczyć, iż wszelkie formalności związane z organizacją stażu regulowane będą przez firmę Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon

Zapraszamy do współpracy!