Dla pracodawcy

  • Poszukujesz stażysty?
  • Masz Kandydata dla którego chcesz zorganizować staż?
  • Zgłoś się do nas! Pokrywamy koszty 8 – miesięcznego stażu

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu Wyższe kwalifikacje – lepsza praca realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o numerze: RPPK.07.01.00-18-0154/16, Centrum Promocji Biznesu zwraca się do Państwa z propozycją współpracy w zakresie organizacji miejsc odbywania stażu dla Uczestników Projektu.

Staż odbywać się będzie na postawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Promocji Biznesu a Pracodawcą, zawarcie umowy poprzedzone jest złożeniem wniosku o zorganizowanie stażu do Biura Projektu.

Ze środków Projektu pokrywamy koszty wynagrodzenia dla Stażysty (stypendium stażowe), koszty badań lekarskich oraz koszty niezbędnego ubezpieczenia.

Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją stażu zawodowego!

Pragniemy zaznaczyć, iż wszelkie formalności związane z organizacją stażu regulowane będą przez firmę Centrum Promocji Biznesu.

Pobierz plakat

Zapraszamy do współpracy!