Formy wsparcia

 1. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

  Poradnictwo zawodowe (średnio 10h/osobę), którego celem jest identyfikacja potrzeb Uczestnika Projektu pozostającego bez zatrudnienia oraz diagnoza potrzeb szkoleniowych (tematyka m.in. analiza kompetencji, predyspozycji oraz uwarunkowań społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych Uczestnika, zdiagnozowanie problemu i wybór rozwiązania, określenie potrzeb szkoleniowych i działań podejmowanych w celu aktywizacji zawodowej, stymulacja motywacji). W wyniku poradnictwa zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, wskazujący kierunki rozwoju zawodowego Uczestnika. IPD będzie na bieżąco weryfikowane i dostosowywany do sytuacji zawodowej Uczestnika.

  Pośrednictwo pracy, którego celem będzie pomoc w znalezieniu stanowiska pracy zbieżnego z predyspozycjami Uczestnika Projektu (pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy, indywidualne przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, pośredniczenie pomiędzy pracodawcą a Uczestnikiem Projektu) oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy odpowiadające oczekiwaniom Pracodawcy. Celem pośrednictwa będzie maksymalne zaangażowanie Uczestnika Projektu w poszukiwanie pracy, w szczególności wyznaczanie celów do zrealizowania z zakresu poszukiwania pracy i weryfikowanie ich osiągnięć.

 2. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

  Zakłada się 64 godzin szkoleniowych warsztatów dla każdej grupy (zakłada się 8 grup po średnio 10 osób/grupę). Tematyka: m.in. opracowanie dokumentów rekrutacyjnych (16h), autoprezentacja (8h), rozmowa kwalifikacyjna – przygotowanie się do rozmowy (8h), efektywna komunikacja (8h), analiza rynku pracy (8h), zarządzanie czasem w poszukiwaniu pracy (8h), zachowanie asertywne w poszukiwaniu pracy (8h). Warsztaty będą kończyły się testem wiedzy potwierdzającym uzyskany zasób wiadomości.

 3. Szkolenia zawodowe

  Każde szkolenie będzie dostosowane do potrzeb konkretnego Pracodawcy, który zaoferuje zatrudnienie Uczestnikom po zakończeniu udziału w Projekcie. Tematyka szkolenia będzie wypadkową analizy kompetencji i predyspozycji Uczestnika (na podstawie IPD) oraz popytu na pracowników (o konkretnych umiejętnościach) zgłaszanego przez danych Pracodawców.

  Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Każde szkolenie będzie kończyło się egzaminem i po jego pozytywnym zaliczeniu wydaniem stosownego certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe (w tym uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu).

 4. Staże zawodowe

  Uczestnicy Projektu kierowani są na 8 miesięczny staż zawodowy. Staż zawodowy jest formą wsparcia, która umożliwi Uczestnikom Projektu zdobycie nowych praktycznych umiejętności zawodowych w oparciu o szkolenia zawodowe przeprowadzone w ramach Projektu. Odbyty staż zawodowy zwiększa szansę na podjęcie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego Uczestnik Projektu odbywa staż zawodowy, jak również u innych Pracodawców. Staż będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży. Staż ma na celu uzyskanie przez Uczestnika Projektu nowych praktycznych umiejętności, nabycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia.