Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu Wyższe kwalifikacje – lepsza praca ma charakter ciągły i przeprowadzona będzie w kilku turach. Terminy naborów do Projektu będą na bieżąco umieszczane w zakładce Aktualności.

W przypadku niezebrania pełnych grup szkoleniowych w/w terminie Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji, jak również zmianę tego okresu.

ETAPY REKRUTACJI

 1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w okresie trwania rekrutacji:

  (do pobrania: Dokumenty)
  • Formularz zgłoszeniowy do Projektu. Formularz należy przygotować w formie:
   • elektronicznej – formularz wypełniony w formie elektronicznej należy wysłać za pośrednictwem strony internetowej, następnie zostanie on wydrukowany i załączony do dokumentacji Projektowej,
    lub
   • papierowej – formularz należy wypełnić odręcznie, czytelnym pismem i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydatki do Projektu w Biurze Projektu
  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  • Oświadczenie Kandydata/ki o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie
  • Oświadczenie zbiorcze:
  • Oświadczenie Kandydata/tki o statusie na rynku pracy po zakończeniu udziału w Projekcie
  • Upoważnienie dotyczące przekazywania i przetwarzania danych osobowych,
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy)

   UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

 2. Ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych

  I Etap - Weryfikacja formalna dokumentów

  Ocena formalna złożonych dokumentów będzie dokonywana przez Komisję rekrutacyjną, składającą się z personelu Projektu. Ocena formalna będzie przeprowadzona metodą wg kryterium: spełnia – nie spełnia. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub posiadające uchybienia formalne, zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie merytorycznej w zakresie uczestnictwa w bieżącej grupie.

  II Etap drugi - weryfikacja merytoryczna

  W pierwszej kolejności oceny merytorycznej Komisja rekrutacyjna dokona oceny pod kątem wyboru osób, które należą do grup szczególnie defaworyzowanych na rynku pracy. Premiowane będą osoby:

  • Osoba z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (Oświadczenie) 4 pkt.
  • Osoba zamieszkująca na obszarach wiejskich (Oświadczenie) 3 pkt.
  • Osoba, u której dochód na członka rodziny jest niższy niż 600 zł (Oświadczenie) 3 pkt.
  • Kobieta 4 pkt.
  • Osoba z doświadczeniem zawodowym (Oświadczenie):
   • poniżej roku 3 pkt.
   • 1-2 lata 2 pkt.
   • powyżej 2 lata 1 pkt.

  W drugiej kolejności każdy Kandydat odbędzie rozmowę z członkiem personelu Projektu, który oceni poziom motywacji Kandydata w skali 1-10 pkt., gdzie 1 oznacza zdecydowanie niską motywację, a 10 oznacza zdecydowanie bardzo wysoką motywację.

  III Etap trzeci – ogłoszenie wyników rekrutacji

  W wyniku oceny do Projektu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 80 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

  Zostanie utworzona lista rezerwowa według malejącej liczby punktów. Na listę zostaną wpisane osoby znajdujące się na kolejnych miejscach pod względem uzyskanej ilości punktów na liście rankingowej.

  W przypadku takiej samej liczby przyznanych punktów decydować będzie kolejno: wykształcenie co najwyżej gimnazjalne, kobiety, zamieszkanie na obszarach wiejskich, niskie dochody (> 600 zł) oraz kolejno

  ść zgłoszeń.

  Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Projektu oraz lista rezerwowa, będą dostępne w Biurze Projektu, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Informacja o ostatecznym wyniku procesu rekrutacyjnego zostanie przekazana osobiście w Biurze Projektu lub telefonicznie lub w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą pocztową zostanie przekazana wyłącznie osobom, które zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie.

  Kandydat, który został zakwalifikowany do Projektu Wyższe kwalifikacje – lepsza praca podpisze, w terminie wskazanym przez Beneficjenta:

  • Umowę uczestnictwa w Projekcie oraz załączniki.

  Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Projekcie. Odmowa podpisania powyższych dokumentów będzie równoznaczna z rezygnacją danej osoby z uczestnictwa w Projekcie.

  W przypadku rezygnacji lub skreślenia Kandydata z listy rankingowej, jego miejsce może zająć pierwsza osoba z listy rezerwowej lub kolejna (w przypadku nie wyrażenia zgody na uczestnictwo w Projekcie przez osobę zajmującą pierwsze miejsce na liście rezerwowej).

  Do skreślenia Kandydata z listy rankingowej może dojść w przypadku niedopełnienia formalności, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub w przypadku podania przez niego nieprawdziwych danych, złożenia fałszywych oświadczeń itp.

  Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia kursów zostanie przekazana tylko do osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach.

  Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników Projektu (spełniających kryteria formalne i merytoryczne), aby możliwe było zrealizowanie wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, a mianowicie zrekrutowanie:

  80 osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie, w tym:

  • 40 kobiet,
  • 40 mężczyzn;

   z czego:

   • 20 osób biernych zawodowo, w tym:
    • 10 kobiet,
    • 10 mężczyzn;
   • 60 osób bezrobotnych (w tym długotrwale), w tym:
    • 30 kobiet,
    • 30 mężczyzn.