Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie

Nr projektu: RPPK.07.01.00-18-0110/18

Wartość Projektu wynosi: 1 996 868,88 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 837 118,88 zł

Okres realizacji Projektu: 01.07.2018-31.03.2020 r.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 90 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r.

Formy Wsparcia:

 1. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  • Opracowanie/weryfikacja IPD
  • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (IPZ)
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP)
  • Pośrednictwo pracy
 2. Szkolenia zawodowe
 3. Staże zawodowe

Do projektu zapraszamy:

Osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujące woj. podkarpackie (zgodnie z KC) i należące do grupy osób o niskich kwalifikacjach.