Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Samorząd Województwa Podkarpackiego

O projekcie

Projekt : Popraw swoją sytuację na rynku pracy!

Nr projektu: FEPK.07.04-IP.01-0012/23

Wartość Projektu wynosi: 580 702,38 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 522 632,14 zł

Okres realizacji Projektu: 01.01.2024 r. – 30.06.2025 r.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy 95 jego uczestników poprzez nabycie przez nich kwalifikacji/kompetencji zawodowych do 30.06.2025r.

Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego wskazanego w programie regionalnym FEP 2021-2027 tj. "Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących..." poprzez zapewnienie uczestnikom doradztwa oraz szkoleń dopasowanych do potrzeb rynku pracy przez co poprawi się ich dostęp do zatrudnienia (podniesie się ich konkurencyjność na rynku pracy).

 

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową są osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, umowach cywilnoprawnych, ubodzy pracujący i osoby odchodzące z rolnictwa. Wsparcie jest skierowane do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. Podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Efektem/ rezultatem projektu będzie objęcie wsparciem 95 pracowników, z których min. 76 uzyska kwalifikacje/kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu.