Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu Aktywni od zaraz! ma charakter ciągły i przeprowadzona będzie w kilku turach. Terminy naborów do Projektu będą na bieżąco umieszczane w zakładce Aktualności.

W przypadku niezebrania pełnych grup szkoleniowych w/w terminie Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji, jak również zmianę tego okresu.

ETAPY REKRUTACJI

 1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w okresie trwania rekrutacji:

  (do pobrania: Dokumenty)
  1. Formularz zgłoszeniowy do Projektu.

   Formularz należy przygotować w formie papierowej – należy wypełnić odręcznie, czytelnym pismem i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydata do Projektu w Biurze Projektu

  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

  3. Oświadczenie zbiorcze:

  4. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy),

  5. Kserokopia ostatniego świadectwa ukończenia szkoły (jeśli dotyczy),

  6. UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

 2. Ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych

  I Etap - Weryfikacja formalna dokumentów

  1. Ocena formalna złożonych dokumentów będzie dokonywana przez Komisję rekrutacyjną, składającą się z personelu Projektu. Ocena dokumentów będzie przeprowadzona z zachowaniem zasady bezstronności oraz przejrzystości dokonywanej oceny. Ocena formalna będzie przeprowadzona metodą wg kryterium: spełnia – nie spełnia.

  2. Na tym etapie weryfikowana będzie:

   • kompletność złożonych dokumentów rekrutacyjnych (wykazanych w § 4 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie);
   • poprawność wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych;
   • spełnienie kryterium kwalifikowalności do Projektu, to znaczy spełnia wszystkie poniższe warunki:
    • Jest osobą zamieszkującą na terenie województwa podkarpackiego (Oświadczenie)
    • Jest osobą w wieku 29+ (Oświadczenie)
    • Jest osobą bezrobotną (Zaświadczenie z PUP/Oświadczenie)
    • Jest osobą o niskich kwalifikacjach (Oświadczenie)

  II Etap drugi - weryfikacja merytoryczna

  1. W pierwszej kolejności oceny merytorycznej Komisja rekrutacyjna, składająca się z personelu projektu dokona oceny pod kątem wyboru osób, które należą do grup szczególnie defaworyzowanych na rynku pracy. Premiowane będą:

   • kobiety
    5 pkt.
   • osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym
    5 pkt.
   • osoby bez stażu pracy
    5 pkt.
   • osoby zamieszkujące tereny wiejskie
    4 pkt.
  2. Po ocenie merytorycznej zostanie utworzona lista Kandydatów według malejącej liczby punktów.

  3. Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

  III Etap trzeci – ogłoszenie wyników rekrutacji

  1. W wyniku oceny do Projektu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 90 Uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów (średnio po 10 najwyżej ocenianych osób w każdej z przewidzianych 9 tur rekrutacji).

  2. Zostanie utworzona lista rezerwowa według malejącej liczby punktów. Na listę zostaną wpisane osoby znajdujące się na kolejnych miejscach pod względem uzyskanej ilości punktów na liście rankingowej.

  3. W przypadku takiej samej liczby przyznanych punktów decydować będzie kolejno: status osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, brak stażu pracy, zamieszkiwanie terenów wiejskich, płeć: kobieta oraz kolejność zgłoszeń.

  4. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Projektu oraz lista rezerwowa, będą dostępne w Biurze Projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z póź. zm. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1).

  5. Informacja o ostatecznym wyniku procesu rekrutacyjnego zostanie przekazana osobiście w Biurze Projektu lub telefonicznie lub w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą pocztową.

  6. Kandydat, który został zakwalifikowany do Projektu Aktywni od zaraz! podpisze Umowę uczestnictwa z załącznikami, w terminie wskazanym przez Beneficjenta.

  7. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Projekcie. Odmowa podpisania Umowy uczestnictwa z załącznikami będzie równoznaczna z rezygnacją danej osoby z uczestnictwa w Projekcie.

  8. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Kandydata z listy rankingowej, jego miejsce może zająć pierwsza osoba z listy rezerwowej lub kolejna (w przypadku nie wyrażenia zgody na uczestnictwo w Projekcie przez Kandydata zajmującego pierwsze miejsce na liście rezerwowej).

  9. Do skreślenia Kandydata z listy rankingowej może dojść w przypadku niedopełnienia formalności, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub w przypadku podania przez niego nieprawdziwych danych, złożenia fałszywych oświadczeń itp.